Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Informare privind protecția avertizorilor în interes public

În conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, doamna Oana Elena Nemțeanu, Șef Serviciu Resurse Umane, a fost desemnată ca persoană responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor în interes public, referitoare la încălcări ale legii în cadrul Primăriei Municipiului Craiova.
Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, astfel:
Prin e-mail, la adresa: avertizari@primariacraiova.ro

Telefonic, la numărul 0351.733.085. Conversația va fi înregistrată automat;

•Prin corespondență poștală, în atenția d-nei Oana Elena Nemțeanu, cu condiția obligatorie ca plicul să fie sigilat și marcat confidențial, cu mențiunea ”Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public”;
Personal, prin prezența la sediul Primăriei Municipiului Craiova (cu programare prealabilă efectuată la telefon sau e-mail).

Care sunt persoanele care pot efectua raportări?
•Orice persoană care este încadrată într-unul din compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Craiova;
•Foști angajați ai instituției;
•Aleși locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Ce se înțelege prin expresia „Încălcări ale legii”?
Încălcări ale legii, conform art.3 pct.1 din Legea nr.361/2022, reprezintă fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:
•achizițiile publice;
• serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
• siguranța și conformitatea produselor;
• siguranța transportului;
• protecția mediului;
• protecția radiologică și siguranța nucleară;
• siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
• sănătatea publică;
• protecția consumatorilor;
• protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art.325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene;
• încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

Ce trebuie să cuprindă raportarea?
Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele:
•Numele și prenumele;
•Datele de contact ale avertizorului în interes public;
•Contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
•Persoana vizată, dacă este cunoscută;
•Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul entității publice sau private;
•Probele în susținerea raportării;
•Data și semnătura.
Obs. Datele cu caracter personal cuprinse în raportare vor fi prelucrate numai în scopul pentru care au fost furnizate, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Ce se întâmplă în cazul unei raportări nereale?
Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Care sunt diferențele dintre raportarea anonimă și raportarea nominală?
Un avertizor în interes public poate realiza raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferențe între cele 2 modalități de raportare sunt:
•Raportarea anonimă nu poate fi îmbunătățită prin oferirea ulterioară de indicii temeinice, în timp ce raportarea care cuprinde datele de identificare ale avertizorului poate fi îmbunătățită prin comunicare ulterioară între persoana desemnată și avertizorul în interes public;
•Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;
•Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

Când intervine clasarea raportării interne?
Raportarea se clasează atunci când:
a) nu conține elementele prevăzute la art. 6, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.(3) În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.(4) Persoana desemnată în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. c) poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.(5) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.


30/06/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.