Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24.11.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24.11.2022

DISPOZIŢIA NR.9970
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.201685/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 24.11.2022, ora 10,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 24.11.2022, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24.11.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Emisă azi 17.11.2022


PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                         Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.9970/2022


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 24.11.2022, ora 10,00

 

Punctul 1 peste ord. de zi - Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ implementarea proiectului "Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane în Municipiul Craiova, județul Dolj"

Punctul 2 peste ordine de zi - privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 12—Sanatate, Investiției I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS – 0024

Punctul 3 peste ordine de zi - privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova ”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,  Componenta 12—Sanatate, Investiției I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS – 0024

Punctul 2 modificat

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2022 – februarie 2023
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2022
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.546/2022 referitoare la aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2022-2023
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale destinate închirierii din fondul locativ de stat, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, in anul 2023
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.1
14. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova
16. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia, a bunurilor recepționate în cadrul proiectului “Reabilitare Corp C1 – Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampă gunoi (colectare selectivă)”
17. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco Dolj, a unui imobil-teren situat în municipiul Craiova, str.Hanul Roşu, nr.53
18. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii
19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al comunei Podari, în domeniul public al municipiului Craiova, a imobilului teren situat în sat Branişte, str. Aeroclubului, în scopul reabilitarii şi reamenajării canalului colector şi a zonelor adiacente
20. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, asupra imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.20
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și agenții economici ce își desfășoară activitatea în piețele/târgul municipiului Craiova
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.393/2022 referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei, de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului, până la intersecția str.Brestei – str. Râului
24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.1 Decembrie 1918, nr.27D
25. Proiect de hotărîre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.10662/20.02.2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Preda Mihaela Olivia
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3514/04.10.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” şi Școala Postliceală F.E.G. Craiova
27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4933/31.10.2018 încheiat între Liceul „Traian Vuia” şi Școala Postliceală Sanitară „San – Eco - Med” Craiova
28. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de finanţare aferent proiectului „Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie”
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului de Industrie Alimentară Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Comunitate Educaţională pentru Viitor-Unităţi în Diversitate”
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae Titulescu”
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Skate Park”
32. Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


18/11/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.