Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.09.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.09.2022

DISPOZIŢIA NR.9268
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

Având în vedere raportul nr.165992/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 29.09.2022, ora 10,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 29.09.2022, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29.09.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 22.09.2022

PRIMAR,                             SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                     Nicoleta MIULESCU

 


ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.9268/2022


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.09.2022, ora 10,00

Punctul 1 peste ord. de zi

Punctul 2 peste ord. de zi

Punctul 1 modificat

Punctul 5 modificat


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local, şi Fundaţia Culturală Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu” 2022, ediţia a VIII-a, în municipiul Craiova, în perioada 01-03 decembrie 2022
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 27 - 31 octombrie 2022, în municipiul Craiova
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția Generală de Asistență Socială Craiova și Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj privind asigurarea cadrului formal de colaborare, în vederea desfăşurării de activităţi comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova
12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale unităţii de învăţământ „CREŞA - CRAIOVA”
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52A, bl.H8, sc.1, ap.15
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.20
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.13
17. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri dobândite de municipiul Craiova
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării unor puncte de lucru ale S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie Oltenia S.A., a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea Dunării
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2022 referitoare la cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25
23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova
24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25
25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Vânători de Munte, nr.5
26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă - Complex Orizont
27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino – zona Pelendava
28. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului-teren situat în str.Dorobanţilor, nr.52
29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.292/01.11.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Roko Baroko S.R.L.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. EMASOR SERVICE S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.34
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Anedio Farm S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.George Enescu, nr.76
32. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi proprietarii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie, decât cea de locuit din bl.29A, Calea Bucureşti, nr.49
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.408/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8”
34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.7/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit „Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8”
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării cu fonduri de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova la asigurarea contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Craiova pentru derularea proiectului „EDU ACCES”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10.i, apelul de proiecte POCU/987/6.3/6,6/Educaţie nonformală în sistem outdoor, Cod SMIS 153940
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Brăila”
37. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, respectiv a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei hale de producţie parter, birouri, cu regim de înălţime P+1+M şi parcaje acoperite, cu caracter provizoriu, pe durată de 10 ani, în municipiul Craiova, str.Rîului, nr.391
39. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi din municipiul Craiova
40. Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


23/09/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.