Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.02.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.02.2022
DISPOZIŢIA NR.5925

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.38567/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.02.2022, ora 14,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.02.2022, ora 14,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.

2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.02.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 21.02.2022

  

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.5925/2022

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2022, ora 14,00

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video în Municipiul Craiova”

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, de către Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în litigiile de muncă inițiate individual de către personalul Tehnic, Economic și Social – Administrativ (TESA), având ca obiect - drepturi bănești, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli

__________________________________

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie-mai 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din învăţămâtul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în semestrul II al anului şcolar 2021-2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2022
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Urban S.R.L., pe anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC R.A.T. S.R.L., pe anul 2022
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2022
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 19.05 - 29.05.2022
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
16. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri dobândite de municipiul Craiova, in cadrul unor investiţii
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Flomidor Impex S.R.L.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente activităţii de întreţinere a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”
19. Poiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Craiova și directorii unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova
20. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.11430/12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr.1138/09.12.2021 a Curţii de Apel Craiova
21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 280/01.03.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Verona Impex S.R.L
23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.281/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Conrad Impex S.R.L.
24. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.47 T/2005 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 94/03.01.1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Pop Service Electronic HQ S.R.L
26. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de concesiune a spațiilor cu destinația de cabinete medicale/cabinete stomatologice/laboratoare de tehnică dentară
27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova a unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
28. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a bunului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae Titulescu nr. 8 (fost nr. 18)
29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale, situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, sc.1, ap.2
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuințelor deținute de chiriașii din imobilul situat în municipiul Craiova, Strada Bujorului nr.17, cu locuințe vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2022 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2022
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova
33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
34. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
35. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.
36. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să apobe și să voteze retragerea din cadrul asociației a unităților administrativ-teritoriale membre: Almăj, Breasta, Bucovăț, Șimnicu de Sus
37. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj modificarea tarifului la energie termică furnizată prin punctele termice și prin centralele termice
38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2022 referitoare la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică
39. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova
40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a membrilor supleanţi pentru participarea la evaluarea probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţămănt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, sesiunea ianuarie – aprilie 2022
41. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova
42. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Craiova, pe durata mandatului
43. Întrebări și interpelări


21/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.