Site vechi

Primaria Craiova

Site-ul oficial al Primariei Municipiului Craiova

Direcția Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiActele necesare în vederea emiterii adeverinţei intravilan/extravilan

după caz:

 • plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate şi fisa corpului de proprietate, din documentaia cadastrala avizata de O.C.P.I. Dolj (copie)

sau:

 • schita parcelara emisa de primărie
 • planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietae, în original (2 exemplare), executat în sistem stereografic 1970, stampilat de persoana fizica autorizata , pe care sa fie evidentiat inventarul de coordonate al punctelor de contur (plan ce va face parte din documentatia cadastrala ce urmeaza a fi avizata de O.C.P.I Dolj)

Actele necesare in vederea emiterii CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ (blocuri)

 • Cerere tip
 • Act de proprietate (Copie/xerox);
 • B.I. / C.I. – persoane fizice (Copie/xerox);
 • C.U.I. – persoane juridice (Copie/xerox);

Actele necesare in vederea emiterii CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ (imobile cu sau fara constructii)

 • Cerere tip
 • Act de proprietate (copie xerox);
 • PLanul de situaţie din documentaţia cadastrală (copie xerox)
 • Fişa bunului imobil din documentaţia cadastrală (copie xerox)
 • Adeverinţă intravilan - dacă la momentul cumpărării imobilul era în extravilan
 • B.I./C.I. – Persoane fizice (copie xerox);
 • C.U.I. – Persoane juridice (copie xerox);

Actele necesare in vederea emiterii certificatului de atestare a calitatii de proprietar asupra constructiei(Anexa nr.1)

 • Cerere tip
 •  - Act de propietate (copie xerox)
 •  - B.I. / C.I. (copie xerox)
 •  - Certificat de recenzat / certificat de nomenclatura stradala (copie xerox)
 •  - Adeverinta privind inscrierea in registrul agricol (copie xerox)
 •  - Certificat privind dovada inscrierii imobilului la Directia Taxe si impozite (copie xerox)
 •  - Documentatia cadastrala/schita, dupa caz (copie xerox)

 

Actele necesare în vederea vizării de vecinătate a planului de amplasament şi a procesului+verbal de vecinătate

 • Cerere tip
 •  - Act de proprietate (copie xerox)
 •  - Procesul verbal de vecinătate
 •  - Documentaţia cadastrală (original)
 •  - Documentaţia cadastrală (suport electronic)
 •  - B.I. / C.I. – persoane fizice (copie xerox)
 •  - C.U.I. – persoane juridice (copie xerox)

Actele necesare in vederea emiterii CERTIFICATULUI DE RECENZAT

Actul necesare în vederea obţinerii evoluţiei denumirii străzii

Acte necesare pentru aprobarea documentatiilor de urbanism P.U.D. sau P.U.Z.

 • cerere tip;
 • Dovada achitarii taxei de exercitare a dreptului de semnatură la R.U.R.;
 • Copie Certificat de atestare a dreptului de semnatură;
 • Avizele solicitate prin C.U.;
 • Copie C.U.;
 • Titlul/titluri de propietate asupra imobilului / imobilelor care fac obiectul documentaţiei de urbanism;
 • Documentaţia de urbanism în 2 (două) exemplare întocmită în conformitate cu conţinutul cadru aprobat, semnată şi ştampilată cu ştampila R.U.R.;
 • Documentaţie în format electronic, fişier pdf + planuri fişier dwg;
 • Acordul autentic al tututor proprietarilor de imobile care fac obiectul documentaţiei de urbanism;

Acte necesare obţinerii avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea documentatie de urbanism P.U.Z. (inaintare spre aprobare in Consiliul Local)

 • Cerere tip
 • Certificat de Urbansim
 • Plan Anexe la Certificatul de Urbanism
 • Plan incadrare în P.U.Z./P.U.G.

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru constructii definitive, desfinţări, împrejmuiri:

 • cerere tip;
 • extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova - 2 ex. (original si copie)
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I. cu situatia existenta - 1 ex.
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu propunerea constructiilor (specificand constructiile vecine, regimul de inaltime, cotele, retragerile conform PUZ, P.O.T., C.U.T.), - 2 ex. (original si copie)
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara 1:1000), 2 ex. (original si copie)
 • copie act de proprietate si copie C.N.S, 1 ex.
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)
 • extras de carte funciara pentru informare (original), in termen de valabilitate

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru schimbări de destinatie, construire şi închidere balcoane, montări firme, amplasare construcţii provizorii şi panouri publicitare:

 • cerere tip;
 • extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova, 2 ex. (original si copie)
 • plan de situatie, (cadastral, de la A.C., intocmit de proiectant sau cadastrist, dupa caz), la scara 1:500, 1:1000, 2 ex. (original si copie)
 • copie act de proprietate si copie C.N.S. 1 ex.
 • prezentare simulare foto cu fatada care se modifica
 • suprafata panoului sau firmei solicitate
 • sa se specifice in cerere suprafata aleii de acces precizata in cerere+planul de situatie cu toate aleiile existente si distantele pana la acestea
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)
 • extras de carte funciara pentru informare (original), in termen de valabilitate
 • reveleu cadastral cu situaţia existentă şi propunerea în 2 exemplare (original si copie)

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru înstrăinări, dezmembrări, alipiri si operatiuni notariale

 • cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism , se ridica de la Serviciul Relaţii cu Publicul
 • extras P.U.Z. actualizat cu pozitionarea imobilului, emis de Primaria Municipiului Craiova - 2 ex. (original si copie)
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu situatia existenta, 1 ex.
 • plan de situatie, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, respectand latimile aleilor de acces conform R.G.U., intocmit de cadastristul autorizat
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000), 2 ex. (original si copie)
 • extras de carte funciara pentru informare (original), in termen de valabilitate
 • act de proprietate (copie)
 • adeverinta de intrare in intravilan a terenului (daca este cazul)
 • certificat de nomenclatura stradala
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)

ACTE NECESARE OBŢINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU REŢELE (BRANSAMENTE, SEPARARI, ş.a.)

 • cerere tip
 • acordul de acces din partea deţinătorului de reţea pentru care se solocită certificatul - în termen de valabilitate;
 • certificat de nomenclatura stradala;
 • act de proprietate asupra construcţiei (copie);
 • memoriu tehnic
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000) plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000)
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)
 • plan de situaţie cu lungimea reţelei şi branşamentului propus - scara 1:500, 1:1000 - 2 exemplare (original şi copie)
 • dovada achitării plăţii a certificatului de urbanism

 

Acte necesare prelungirii valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM

Acte necesare pentru eliberarea extraselor din PUG(PUZ, PUD) va fi insotita de urmatoarele acte, dupa caz, astfel:

 • pentru terenuri, cu sau fara constructii:
 • cerere tip;
 • act de propietate, închirieri, concesionare, etc (copie)
 • planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietatea din documentatia cadastrala vizata de O.C.P.I. Dolj si fisa corpului de proprietate (copii)
 • pentru apartamente sau spaţii comerciale:
 • act de proprietate, închirieri, concesionare, etc (copie)

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului COMPANIA DE APĂ

 • - cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare şi Regularizare Taxe AC
 •  - fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. – 1 expl.
 •  - copie C.U. – 1 expl.
 •  - copie act de proprietate – 1 expl.
 •  - plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.
 •  - plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl.
 •  - copie C.I. / C.U.I. – 1 expl

Taxă avizare – 114,95 lei
Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului SALUBRITATE

 • - cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • - fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. – 1 expl.
 • - copie C.U. – 1 expl.
 • - copie act de proprietate – 1 expl.
 • - memoriu tehnic cu calculatie cantitate moloz rezultat
 • - copie C.I. / C.U.I. – 1 expl.
 • - plan de situaţie anexă la C.U. – 1 expl.
 • - plan de încadrare anexă la C.U. – 1 expl.

Taxă avizare – 36,72 lei
Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea regularizării de taxă

Persoane fizice:

 • - declaraţie privind valoarea reală – formular tip – se ridică de la Biroul Avizare;
 • - cerere de recepţie;
 • - proces verbal de recepţie – semnat de către un reprezentant al PMC;
 • - copie autorizaţie de construire.
 • - dovada platii cotei de 0,1% si 0,7% la Inspectoratul de Stat in Constructii.

Persoane juridice:

 • - declaraţie privind valoarea reală – formular tip – se ridică de la Biroul Avizare;
 • - cerere de recepţie;
 • - proces verbal de recepţie – semnat de către un reprezentant al PMC;
 • - copie autorizaţie de construire.
 • - balanţă cu situaţia contului 231 (Imobilizări corporale în curs) sau 212 (MIjloace fixe) la zi.
 • - dovada platii cotei de 0,1% si 0,7% (din valoarea finala) la Inspectoratul de Stat in Constructii.

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului DISTRIGAZ-SUD RETELE

 • cerere tip – se ridică de la Serviciul ACOAT, cam.23
 • Cerere tip pentru emitere aviz -se eliberează odată cu C.U. –1 expl.
 • Formular aviz – se eliberează odată cu C.U.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • copie CNS
 • copie C.U.I-Societati comerciale
 • copie BI/CI-persoane fizice
 • copie act de proprietate – 1 expl.
 • memoriu tehnic privind lucrarea avuta in vedere cu detalii referitoare la suprafata sau lungimea pentru care se solicita avizul ;pentru solicitarile de imprejmuire teren se va preciza si lungimea imprejmuirii in m.
 • plan de situaţie scara 1:500 – 2 expl.
 • plan de încadrare in zona /scara 1:10 000 sau 1:25 000 – 2 expl.
 • Taxă avizare:
  – 140,9 pt. locatie cu număr postal
  - 473,18 pt. locatie fara nr. postal, alimentari cu energie electrica din exteriorul locatiei si extinderi retele alimentare cu apa si canal peste 10 ml.
 • Taxa conform H.C.L. nr.2/2013 - 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului SE CRAIOVA II

 • - cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 •  - fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. – 2 expl.
 •  - copie C.U. – 1 expl.
 •  - copie C.N.S. – 1 expl.
 •  - copie act de proprietate – 1 expl.
 •  - plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.
 •  - plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl.

Taxă avizare – 58,78 lei
Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la Termo Craiova S.R.L.

 • - cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 •  - fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. – 1 expl.
 •  - copie C.U. – 1 expl.
 •  - copie act de proprietate – 1 expl.
 •  - plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.
 •  - plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl.

Taxă avizare – 80 lei
Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului ROMTELECOM

 • - cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 •  - fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U.
 •  - copie C.U. – 1 expl.
 •  - copie act de proprietate – 1 expl.
 •  - copie C.N.S. – 1 expl.
 •  - copie C.I. / C.U.I. – 1 expl.
 •  - plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.
 •  - plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl.

Taxă avizare:
- 11,16 euro
-3,72 euro, pentru racorduri edilitare - persoane fizice
Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului S.C. LUXTEN LIGHTING S.A

 • - cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 •  - fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. – 1 expl.
 •  - copie C.U. – 1 expl.
 •  - memoriu tehnic
 •  - copie act de proprietate – 1 expl.
 •  - plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.
 •  - plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl..
 • Taxă avizare – 105,4 lei
 • Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului Petrom Bucuresti

 • - cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • - fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. – 1 expl.
 • - copie C.U. – 1 expl.
 • - copie act de proprietate – 1 expl.
 • - plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.
 • - plan de încadrare in coordonate stereo - anexă la C.U. – 2 exemplare

Taxă avizare
- 100 lei persoane fizice
- 200 lei persoane juridice
Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la Agentia pentru Protectia Mediului

 • - cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • - copie C.U. – 1 expl.
 • - memoriu tehnic
 • - copie act de proprietate – 1 expl.
 • - plan de situaţie anexă la C.U. – 1 expl.
 • - plan de încadrare anexă la C.U. – 1 expl.

Taxă avizare
- 100 lei
- 500 lei + anunt publicitar pt. lucrari complexe
Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului SC TRANSELECTRICA SA

 • - cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • - fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. – 1 expl.
 • - copie C.U. – 1 expl.
 • - copie act de proprietate – 1 expl.
 • - plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.
 • - plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl.

Taxă avizare
- 200,88 lei – construire locuinte pers. fizice
- 1605,06 lei alte lucrari persoane fizice şi juridice
Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 – 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete

Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizului de la CEZ DISTRIBUŢIE

 • cerere tip – se ridică de la Biroul Avizare
 • fişa tehnică – se eliberează odată cu C.U. - 1 expl.
 • copie C.U. – 1 expl.
 • Copie BI/CI – 1 expl
 • Copie CNS (nomenclatura stradala)– 1 ex
 • copie act de proprietate – 1 expl.
 • Memoriu tehnic
 • plan de situaţie anexă la C.U. – 2 expl.
 • plan de încadrare anexă la C.U. – 2 expl..
 • Taxă avizare – 68,2 lei
 • Taxa conform H.C.L. nr. 2/2013 - 7 lei

Termenul pentru avizare este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei completeAutorizatii de construire, desfiintare

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 • cerere tip
 • anexa la cerere
 • borderou cu paginatie, documentatia paginata
 • dovada O.A.R. – copie
 • act de proprietate in copie legalizata
 • fisa bunului imobil si planul de amplasament (din documentatia topografica) copie
 • extras de Carte Funciara de informare actualizat la zi – original
 • certificat de nomenclatura stradala - copie
 • certificat de urbanism – copie
 • avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (cerute in C.U.)
 • alte avize si acorduri (cerute in C.U.)
 • studii de specialitate (cerute in C.U.)
 • documentatie tehnica extras din PT (inclusiv foto pt.schimbari de destinatie)
 • program al calitatii lucrarilor pe faze de executie vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii Dolj
 • referate de verificare cu viza in original
 • deviz privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
 • dovada privind achitarea taxelor – copie
 • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt.autorizatii de desfiintare)
 • situatia existenta si propusa (simulare foto cu desfasurarea frontului stradal)

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE pentru continuare de lucrări

 • Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip -1 exemplar)
 • cerere tip;
 • - borderou cu paginaţie
 • - autorizaţie de construire – copie
 • - act de propietate (copie legalizată)
 • - fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică) copie
 • - extras din Cartea Funciară – original în termen de valabilitate (48 ore)
 • - certificat de nomenclatură stradală – copie
 • - memoriu întocmit de proiectant cu stadiul fizic al lucrărilor (valoarea lucrărilor rămase de executat)
 • - documentaţia tehnică vizată spre neschimbare, care a stat la baza obţinerii A.C. / A.D.
 • - referat de verificare cu viză în original
 • - chitanţe achitare taxe copie

Acte necesare prelungirii valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 • cerere tip
 • Autorizatia de Construire/ Autorizatia de Desfiintare in original
 • memoriul justificator privind necesitatea prelungirii
 • dovada achitarii taxei – copie
 • documentatia paginata si borderou cu paginaţia
 • simulare foto cu situaţia existentaM

Alte acte